คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย

กรุณาใช้แบตเตอรี่ที่เรากำหนดไว้เสมอ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของท่านได้ หากท่านใช้แบตเตอรี่นอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้ อันเนื่องมาจาก แบตเตอรี่ที่ถูกถอด ดัดแปลงแก้ไข การถอดปลี่ยนเซลส์ หรือชิ้นส่วนประกอบภายในต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และอาจส่งผลร้าย หรือ ลดประสิทธิภาพของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย
ของเราได้

Scroll To Top